Vereniging Dorpsbelangen

Dorpsontwikkelingsplan

Het doel van het DOP (dorpsontwikkelingsplan) is om de vitaliteit en de leefbaarheid van het dorp en de omgeving te versterken. Een werkgroep is na vaststelling van het plan aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de voorstellen die in het DOP zijn gemaakt. De financiering van de projecten komt uit subsidies van de gemeente Kampen, provincie Overijssel en Nationaal Landschap IJsseldelta.

Projecten

In het dorpsontwikkelingsplan zijn diverse projecten uitgewerkt. Hieronder een overzicht van de verschillende projecten welke zijn onderzocht en al dan niet uitgevoerd.

Hooibergen

Iedereen kent de hooiberg. Maar niemand schenkt aandacht aan het ding. Ze staan er gewoon. Bijna niemand realiseert zich dat ze een indrukwekkende geschiedenis kennen. En een heel bijzondere bouw en werking. Helaas dreigen ze langzaamaan uit het landschap te verdwijnen. De hooiberg kent een opkomst en ontwikkeling die teruggaat tot de prehistorie. Vanaf 1960 ongeveer verloren ze in groten getale hun functie. Ze gingen het vuur in of naar de sloop. Dat geldt voor de oude houten hooiberg, maar zo langzamerhand ook al voor de ijzeren berg.

hooiberg

Enkele leden van het DOP (dorps ontwikkelings plan): Gea Schuurman, Johan Kragt en Hans Deinum, hebben het afgelopen jaar de hooibergen in ’s-Heerenbroek bekeken en in kaart gebracht. Voor het opknappen van deze hooibergen is subsidie aangevraagd en gelukkig beseft men bij de provincie Overijssel dat deze streekeigen gebouwen behouden moeten blijven. Blij waren wij dan ook dat de aangevraagde subsidie is toegekend en er binnenkort al begonnen kan worden met het opknappen van een aantal hooibergen.

Mede door de inzet van de DOP-medewerkers en de eigenaren van de hooibergen hopen wij in de toekomst nog veel van deze prachtige, karakteristieke hooibergen in ons dorp te kunnen genieten en ze te behouden voor ons nageslacht.

Wijkgebouw

Een project van het Dorpsontwikkelingsplan is nieuwe bestrating bij het wijkgebouw, het kerkje van 's-Heerenbroek. Er was overleg nodig met de gemeente Kampen. Omdat het gebouw lager ligt dan de omgeving moest het terrein flink worden opgehoogd. Het aangrenzende voetpad en parkeerruimte moest toen ook vernieuwd worden. Een landschapsarchitecte heeft de omgeving bekeken . In overleg met de diaconie van Mastenbroek, die eigenaar is van het gebouw, de beheerder Tiem Kamphof en enkele leden van de werkgroep "de Kroon" is besloten om de directe omgeving wat groener te maken. Op de grens met de aanliggende percelen komt nu een beukenheg, aan de zijkant was een strook gras van de gemeente. Hierop komt nu een strook lage beplanting en een boom.

Hendrik Jan Klein is bezig met de hoofddeur, er zijn al diverse offertes aangevraagd met de bedoeling om die deuren zoveel mogelijk in de originele staat te vernieuwen.

Met dank aan de gemeente Kampen, Jan van der Vloet als wijkcoördinator, Jan Kok  van weg -en waterbouw en afdeling Groen, kon dit plan snel gerealiseerd worden. 

Wijkgebouw 's-Heerenbroek

Mini Projectenprogramma

De grotere projecten uit het dorpsontwikkelingsplan zijn deels al afgerond of in volle gang. Daarnaast is er nog budget over voor enkele kleinere projecten. De volgende plannen zijn ingediend en akkoord bevonden.

Gevel Kandelaar

De zuidgevel van de Kandelaar bestaat uit een glaswand van enkel glas, waarvan de kozijnen in slechte staat verkeren. Daar komt bij dat door de aanleg van het terras aan die kant aanpassingen in de gevel nodig zijn. Het is gericht op het aanbrengen van duurzame verbeteringen van de buitengevel en daarmee wordt de aanblik van het gebouw fraaier.

Project Groen

Het doel van dit project is het behouden van het groene karakter van 's-Heerenbroek. Er wordt voornamelijk gewerkt met streekeigen beplanting. Het project is inmiddels in volle gang.

Project entree noord

Entree noord is op dit moment niet echt een visitekaartje voor het dorp. Het zou veel mooier kunnen en bovendien veiliger. Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande met de betrokken instanties. 

Ommetje Oostkant 's-Heerenbroek

Nu het Proemepad is aangelegd gaan we aan de slag met het pad aan de oostkant. Het plan is door de werkgroep uitgewerkt en zo goed als klaar. De subsidie is echter nog niet toereikend. Hopelijk kunnen we nog een extra aanvraag indienen.

Proemepad

 Het Proemepad refereert aan het vroegere Prumepad dat pal achter de huizen aan de westkant van de Bisschopswetering langs liep, en waarlangs de huizen aan de achterzijde bevoorraad werden met  vooral kolen. In de loop van de jaren is het pad verdwenen, ook omdat het een inbreuk maakte op de privacy van de bewoners daar.

proemepad

Het pad loopt door het boerenland. Het pad loopt van de Bisschopswetering even boven de entree van het dorp (aan de kant van de polder) naar de Zwolseweg ter hoogte van de oversteek van de weg, via de Schoolsteeg naar de dijk.

Het project Proemepad is inmiddels afgerond

Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - sheerenbroek.info - Contact algemeen@sheerenbroek.info - Disclaimer - Sitemap - KvK inschrijving: 40060944
Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden - http://sheerenbroek.info - printdatum 22-07-2024
http://sheerenbroek.ino/dorpsbelang/14/dorpsontwikkelingsplan.html